skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of handedness: An anthropometric evaluation of the glenoid cavity

Oladipo, G ; Aigbogun, E ; Akani, L

Annals of Bioanthropology, 2016, Vol.4(1), p.20-25 [Tạp chí có phản biện]

Medknow Publications

ISSN: 2315-7992 ; DOI: 10.4103/2315-7992.190463

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of handedness: An anthropometric evaluation of the glenoid cavity.(Original Article)

Oladipo, G. ; Aigbogun, E. ; Akani, L.

Annals of Bioanthropology, Jan-June, 2016, Vol.4(1), p.20 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2315-7992

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of handedness: An anthropometric evaluation of the glenoid cavity.(Original Article)

Oladipo, G. ; Aigbogun, E. ; Akani, L.

Annals of Bioanthropology, 2016, Vol.4(1), p.20 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2315-7992

Toàn văn không sẵn có

4
Determination of handedness: An anthropometric evaluation of the glenoid cavity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of handedness: An anthropometric evaluation of the glenoid cavity

Oladipo, Gs ; Aigbogun, EO ; Akani, Lg

Annals of Bioanthropology, 2016, Vol.4(1), p.20 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2315-7992 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4103/2315-7992.190463

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...