skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marked difference in the electronic structure of cyanide-ligated ferric protoglobins and myoglobin due to heme ruffling.(Report)

Doorslaer, Sabine Van ; Tilleman, Lesley ; Verrept, Ben ; Desmet, Filip ; Maurelli, Sara ; Trandafir, Florin ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

Inorganic Chemistry, August 20, 2012, Vol.51(16), p.8834-8841 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-1669

Toàn văn không sẵn có

2
Marked Difference in the Electronic Structure of Cyanide-Ligated Ferric Protoglobins and Myoglobin Due to Heme Ruffling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marked Difference in the Electronic Structure of Cyanide-Ligated Ferric Protoglobins and Myoglobin Due to Heme Ruffling

Van Doorslaer, Sabine ; Tilleman, Lesley ; Verrept, Ben ; Desmet, Filip ; Maurelli, Sara ; Trandafir, Florin ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

Inorganic Chemistry, 08/20/2012, Vol.51(16), pp.8834-8841 [Tạp chí có phản biện]

American Chemical Society (via CrossRef)

ISSN: 0020-1669 ; E-ISSN: 1520-510X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ic3007074

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marked difference in the electronic structure of cyanide-ligated ferric protoglobins and myoglobin due to heme ruffling

Van Doorslaer, Sabine ; Tilleman, Lesley ; Verrept, Ben ; Desmet, Filip ; Maurelli, Sara ; Trandafir, Florin ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

Inorganic chemistry, 20 August 2012, Vol.51(16), pp.8834-41 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 22877248 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic3007074

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...