skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the use of variables in information retrieval user studies.(includes appendix)

Yuan, Weijing ; Meadow, Charles T.

Journal of the American Society for Information Science, Feb, 1999, Vol.50(2), p.140(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8231

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the use of variables in information retrieval user studies.(includes appendix)

Yuan, Weijing ; Meadow, Charles T.

Journal of the American Society for Information Science, Feb, 1999, Vol.50(2), p.140(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8231

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the use of variables in information retrieval user studies

Yuan, Weijing ; Meadow, Charles

Journal of the American Society for Information Science, Feb 1999, Vol.50(2), pp.140-150 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028231

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of the Use of Variables in Information Retrieval User Studies

Yuan, Weijing ; Meadow, Charles T

Journal of the American Society for Information Science, 1999, Vol.50(2), p.140 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...