skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Bat Vestibular Systems in the Face of Potential Antagonistic Selection Pressures for Flight and Echolocation.(Research Article)

Davies, Kalina T. J. ; Bates, Paul J. J. ; Maryanto, Ibnu ; Cotton, James A. ; Rossiter, Stephen J.

PLoS ONE, April 24, 2013, Vol.8(4), p.e61998 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061998

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of bat vestibular systems in the face of potential antagonistic selection pressures for flight and echolocation

Davies, Kalina T J ; Bates, Paul J J ; Maryanto, Ibnu ; Cotton, James A ; Rossiter, Stephen J

PloS one, 2013, Vol.8(4), pp.e61998 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23637943 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061998

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Bat Vestibular Systems in the Face of Potential Antagonistic Selection Pressures for Flight and Echolocation

Davies, Kalina T. J ; Bates, Paul J. J ; Maryanto, Ibnu ; Cotton, James A ; Rossiter, Stephen J; Kupczik, Kornelius (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061998 ; PMCID: 3634842 ; PMID: 23637943

Toàn văn sẵn có

4
The Evolution of Bat Vestibular Systems in the Face of Potential Antagonistic Selection Pressures for Flight and Echolocation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Bat Vestibular Systems in the Face of Potential Antagonistic Selection Pressures for Flight and Echolocation

Davies, Kalina T. J. ; Bates, Paul J. J. ; Maryanto, Ibnu ; Cotton, James A. ; Rossiter, Stephen J.; Kupczik, Kornelius

PLoS ONE, 4/24/2013, Vol.8(4), p.e61998 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0061998

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Bat Vestibular Systems in the Face of Potential Antagonistic Selection Pressures for Flight and Echolocation.(Research Article)

Davies, Kalina T. J. ; Bates, Paul J. J. ; Maryanto, Ibnu ; Cotton, James A. ; Rossiter, Stephen J.

PLoS ONE, April 24, 2013, Vol.8(4), p.e61998 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061998

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Bat Vestibular Systems in the Face of Potential Antagonistic Selection Pressures for Flight and Echolocation

Davies, Kalina ; Bates, Paul ; Maryanto, Ibnu ; Cotton, James ; Rossiter, Stephen

PLoS One, Apr 2013, Vol.8(4), p.e61998 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0061998

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of bat vestibular systems in the face of potential antagonistic selection pressures for flight and echolocation

Kalina T J Davies ; Paul J J Bates ; Ibnu Maryanto ; James A Cotton ; Stephen J Rossiter

PLoS ONE, Vol.8(4), p.e61998 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061998

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...