skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice, Agency and Vulnerability: the Immigration of Children through Systems of Protection and Enforcement

Terrio, Susan ; Somers, Aryah ; Faries, Olivia ; Menjivar, Cecilia ; Krause, Elizabeth L. ; Lustig, Stuart

International Migration, Oct, 2011, Vol.49(5), p.1(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-7985

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice, Agency and Vulnerability: the Immigration of Children through Systems of Protection and Enforcement

Terrio, Susan ; Somers, Aryah ; Faries, Olivia ; Menjívar, Cecilia ; Krause, Elizabeth L. ; Lustig, Stuart

International Migration, October 2011, Vol.49(5), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-7985 ; E-ISSN: 1468-2435 ; DOI: 10.1111/j.1468-2435.2010.00653.x

Toàn văn không sẵn có

3
Voice, Agency and Vulnerability: the Immigration of Children through Systems of Protection and Enforcement: Undocumented children in the US
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice, Agency and Vulnerability: the Immigration of Children through Systems of Protection and Enforcement: Undocumented children in the US

Terrio, Susan ; Somers, Aryah ; Faries, Olivia ; Menjívar, Cecilia ; Krause, Elizabeth L. ; Lustig, Stuart

International Migration, 10/2011, Vol.49(5), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2435.2010.00653.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...