skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
‘Post-liberal’ peacebuilding and the crisis of international authority
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Post-liberal’ peacebuilding and the crisis of international authority

Finkenbusch, Peter

Peacebuilding, 09/2016, Vol.4(3), pp.247-261

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 2164-7259 ; E-ISSN: 2164-7267 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/21647259.2016.1193937

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Post-liberal' peacebuilding and the crisis of international authority

Finkenbusch, Peter

Peacebuilding, 01 September 2016, Vol.4(3), pp.247-261

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 2164-7259 ; E-ISSN: 2164-7267 ; DOI: 10.1080/21647259.2016.1193937

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...