skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dioptase: a distributed data streaming middleware for the future web of things

Billet, Benjamin ; Issarny, Valérie

Journal of Internet Services and Applications, 2014, Vol.5(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1867-4828 ; E-ISSN: 1869-0238 ; DOI: 10.1186/s13174-014-0013-1

Toàn văn sẵn có

2
Dioptase: a distributed data streaming middleware for the future web of things
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dioptase: a distributed data streaming middleware for the future web of things

Billet, Benjamin ; Issarny, Valérie

Journal of Internet Services and Applications, 12/2014, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1867-4828 ; E-ISSN: 1869-0238 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13174-014-0013-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dioptase: a distributed data streaming middleware for the future web of things.(Report)(Author abstract)

Billet, Benjamin ; Issarny, Valerie

Journal of Internet Services and Applications, Dec, 2014, Vol.5(1), p.1(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1867-4828

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dioptase: a distributed data streaming middleware for the future web of things

Billet, Benjamin ; Issarny, Valérie

Journal of Internet Services and Applications, 2014, Vol.5(1), p.28 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1186/s13174-014-0013-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...