skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Mobile Food Record For Integrated Dietary Assessment

Ahmad, Ziad ; Bosch, Marc ; Khanna, Nitin ; Kerr, Deborah ; Boushey, Carol ; Zhu, Fengqing ; Delp, Edward

Proceedings of the 2nd International Workshop on multimedia assisted dietary management, 16 October 2016, pp.53-62

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 9781450345200 ; ISBN: 1450345204 ; DOI: 10.1145/2986035.2986038

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Mobile Food Record For Integrated Dietary Assessment

Ahmad, Ziad ; Kerr, Deborah A ; Bosch, Marc ; Boushey, Carol J ; Delp, Edward J ; Khanna, Nitin ; Zhu, Fengqing

MADiMa'16 : proceedings of the 2nd International Workshop on Multimedia Assisted Dietary Management : October 16, 2016, Amsterdam, The Netherlands. International Workshop on Multimedia Assisted Dietary Management (2nd : 2016 : Amsterdam..., October 2016, Vol.2016, pp.53-62

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

PMID: 28691119 Version:1 ; DOI: 10.1145/2986035.2986038

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...