skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of Nickel and Lead contaminated soil by Vica faba L. plant and AM fungi Glomus mosseae

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 June 2015, Vol.12(2)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.12.2.260-265

Toàn văn sẵn có

2
Bioremediation of Nickel and Lead contaminated soil by Vica faba L. plant and AM fungi Glomus mosseae
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of Nickel and Lead contaminated soil by Vica faba L. plant and AM fungi Glomus mosseae

Journal, Baghdad Science

Baghdad Science Journal, 06/07/2015, Vol.12(2), pp.260-265

CrossRef

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21123/bsj.12.2.260-265

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...