skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration and the Challenge of Education: A Social Drama Analysis in South Central Los Angeles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the Challenge of Education: A Social Drama Analysis in South Central Los Angeles

Jaramillo, Nathalia

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-0-230-33827-2 ; E-ISBN: 978-1-137-01334-7 ; DOI: 10.1057/9781137013347

Toàn văn sẵn có

2
Immigration and the Challenge of Education : A Social Drama Analysis in South Central Los Angeles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the Challenge of Education : A Social Drama Analysis in South Central Los Angeles

Jaramillo, Nathalia E.

Palgrave MacMillan

E-ISBN: 9781137013347 E-ISBN: 1137013346 DOI: 10.1057/9781137013347 ISBN: 9780230338265

Toàn văn sẵn có

3
Immigration and the Challenge of Education: A Social Drama Analysis in South Central Los Angeles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the Challenge of Education: A Social Drama Analysis in South Central Los Angeles

Jaramillo, Nathalia E

Dawsonera

ISBN10: 0230338267 ; ISBN10: 0230338275 ; ISBN13: 9780230338265 ; ISBN13: 9780230338272 ; E-ISBN10: 1137013346 ; E-ISBN13: 9781137013347

Toàn văn sẵn có

4
Immigration and the Challenge of Education: A Social Drama Analysis in South Central Los Angeles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the Challenge of Education: A Social Drama Analysis in South Central Los Angeles

Jaramillo, Nathalia E

Education, Politics and Public Life

SpringerLink Books

ISBN: 9780230338272 ; ISBN: 0230338275 ; E-ISBN: 9781137013347 ; E-ISBN: 1137013346 ; DOI: 10.1057/9781137013347

Toàn văn sẵn có

5
Immigration and the challenge of education: A social drama analysis in south central Los Angeles. 1. publ.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the challenge of education: A social drama analysis in south central Los Angeles. 1. publ.

Jaramillo, Nathalia E.

Routledge library editions / Education,Vol.155

FIS Bildung Literaturdatenbank (DIPF)

ISBN: 978-0-230-33826-5 ; ISBN: 978-0-230-33827-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...