skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing nature of world power

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Science Quarterly, Summer, 1990, Vol.105(2), p.177(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Nature of World Power

Nye,, Joseph S.

Political Science Quarterly, 1 July 1990, Vol.105(2), pp.177-192 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00323195 ; DOI: 10.2307/2151022

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Nature of World Power

Nye, Joseph

Political Science Quarterly, Summer 1990, Vol.105(2), p.177 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538-165X

Toàn văn sẵn có

4
The Changing Nature of World Power
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Nature of World Power

Nye, Joseph S.

Political Science Quarterly, 22/1990, Vol.105(2), p.177 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00323195 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2151022

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...