skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistance to technological innovations: An examination of the role of self-efficacy and performance satisfaction

Ellen, Pam ; Bearden, William ; Sharma, Subhash

Journal of the Academy of Marketing Science, 1991, Vol.19(4), pp.297-307 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0092-0703 ; E-ISSN: 1552-7824 ; DOI: 10.1007/BF02726504

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistance to technological innovations: an examination of the role of self-efficacy and performance satisfaction

Ellen, Pam Scholder ; Beardean, William O. ; Sharma, Subhash

Journal of the Academy of Marketing Science, Fall, 1991, Vol.19(4), p.297(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0092-0703

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistance to Technological Innovations: An Examination of the Role of Self-Efficacy and Performance Satisfaction

Ellen, Pam ; Bearden, William ; Sharma, Subhash

Journal of the Academy of Marketing Science, Fall 1991, Vol.19(4), p.297 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00920703 ; E-ISSN: 15527824

Toàn văn không sẵn có

4
Resistance to Technological Innovations: An Examination of the Role of Self-Efficacy and Performance Satisfaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistance to Technological Innovations: An Examination of the Role of Self-Efficacy and Performance Satisfaction

Ellen, P. S. ; Bearden, W. O. ; Sharma, S.

Journal of the Academy of Marketing Science, 09/01/1991, Vol.19(4), pp.297-307 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0092-0703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/009207039101900401

Toàn văn không sẵn có

5
Resistance to technological innovations: An examination of the role of self-efficacy and performance satisfaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistance to technological innovations: An examination of the role of self-efficacy and performance satisfaction

Ellen, Pam Scholder ; Bearden, William O. ; Sharma, Subhash

Journal of the Academy of Marketing Science, 9/1991, Vol.19(4), pp.297-307 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0092-0703 ; E-ISSN: 1552-7824 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02726504

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...