skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of lime addition during sewage sludge treatment on characteristics of resulting SSA when it is used in cementitious materials

Vouk, D ; Nakic, D ; Štirmer, N ; Baricevic, A

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, February 2017, Vol.75(3-4), pp.856-863 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 28234286 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2016.554

Toàn văn sẵn có

2
Effect of lime addition during sewage sludge treatment on characteristics of resulting SSA when it is used in cementitious materials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of lime addition during sewage sludge treatment on characteristics of resulting SSA when it is used in cementitious materials

Vouk, D. ; Nakic, D. ; Štirmer, N. ; Baricevic, A.

Water Science and Technology, 02/24/2017, Vol.75(4), pp.856-863 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0273-1223 ; E-ISSN: 1996-9732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2166/wst.2016.554

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...