skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand Leading and Hand Taking Gestures in Autism and Typically Developing Children

Gómez, Juan-Carlos

Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015, Vol.45(1), pp.68-74 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-014-2305-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand leading and hand taking gestures in autism and typically developing children

Gómez, Juan-Carlos

Journal of autism and developmental disorders, January 2015, Vol.45(1), pp.68-74 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-3432 ; PMID: 25388062 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10803-014-2305-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand leading and hand taking gestures in autism and typically developing children.(BRIEF COMMUNICATION)(Report)

Gomez, Juan - Carlos

Journal of Autism and Developmental Disorders, Jan, 2015, Vol.45(1), p.68(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-3257 ; DOI: 10.1007/s10803-014-2305-5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand leading and hand taking gestures in autism and typically developing children.(BRIEF COMMUNICATION)(Report)

Gomez, Juan-Carlos

Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015, Vol.45(1), p.68(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-3257 ; DOI: 10.1007/s10803-014-2305-5

Toàn văn sẵn có

5
Hand Leading and Hand Taking Gestures in Autism and Typically Developing Children
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand Leading and Hand Taking Gestures in Autism and Typically Developing Children

Gómez, Juan-Carlos

Journal of Autism and Developmental Disorders, 1/2015, Vol.45(1), pp.68-74 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10803-014-2305-5

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand Leading and Hand Taking Gestures in Autism and Typically Developing Children

Gómez, Juan-Carlos

Journal of Autism and Developmental Disorders, January 2015, Vol.45(1), p.68 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-014-2305-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...