skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ID 318 - Pre-ictal forceful yawning in a patient with temporal lobe epilepsy

Abdellaoui, W. ; Bahbouh, S. ; Chenini, S. ; Attal, E. ; Ait-Kaci-Ahmed, M.

Clinical Neurophysiology, 2016, Vol.127(3), p.e86 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1388-2457 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2015.11.287

Toàn văn sẵn có

2
ID 318 – Pre-ictal forceful yawning in a patient with temporal lobe epilepsy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ID 318 – Pre-ictal forceful yawning in a patient with temporal lobe epilepsy

Abdellaoui, W. ; Bahbouh, S. ; Chenini, S. ; Attal, E. ; Ait-Kaci-Ahmed, M.

Clinical Neurophysiology, 03/2016, Vol.127(3), p.e86 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13882457 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2015.11.287

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ID 318 – Pre-ictal forceful yawning in a patient with temporal lobe epilepsy

Abdellaoui, W ; Bahbouh, S ; Chenini, S ; Attal, E ; Ait-Kaci-Ahmed, M

Clinical Neurophysiology, March 2016, Vol.127(3), pp.e86-e86 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1388-2457 ; E-ISSN: 1872-8952 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2015.11.287

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...