skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A terradynamics of legged locomotion on granular media.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Li, Chen ; Zhang, Tingnan ; Goldman, Daniel I.

Science, March 22, 2013, Vol.339(6126), p.1408(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A terradynamics of legged locomotion on granular media.(REPORTS)(Author abstract)

Li, Chen ; Zhang, Tingnan ; Goldman, Daniel I.

Science, March 22, 2013, Vol.339(6126), p.1408(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Terradynamics of Legged Locomotion on Granular Media

Chen, Li ; Zhang, Tingnan ; Goldman, Daniel; Goldman, Daniel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 28, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1126/science.1229163

Toàn văn sẵn có

4
A Terradynamics of Legged Locomotion on Granular Media
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Terradynamics of Legged Locomotion on Granular Media

Li, C. ; Zhang, T. ; Goldman, D. I.

Science, 03/22/2013, Vol.339(6126), pp.1408-1412 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1229163

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A terradynamics of legged locomotion on granular media

Li, Chen ; Zhang, Tingnan ; Goldman, Daniel I

Science (New York, N.Y.), 22 March 2013, Vol.339(6126), pp.1408-12 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23520106 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1229163

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Terradynamics of Legged Locomotion on Granular Media

Li, Chen ; Zhang, Tingnan ; Goldman, Daniel I.

Science 339, 1408-1411 (2013) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1303.7065

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...