skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiologic Distribution of the Arginine Catabolic Mobile Element among Selected Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus Isolates

Goering, Richard V. ; McDougal, Linda K. ; Fosheim, Greg E. ; Bonnstetter, Kristin K. ; Wolter, Daniel J. ; Tenover, Fred C

Journal of Clinical Microbiology, 2007, Vol. 45(6), p.1981 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 17409207

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiologic Distribution of the Arginine Catabolic Mobile Element among Selected Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus Isolates

Goering , Richard V. ; Mcdougal , Linda K. ; Fosheim , Greg E. ; Bonnstetter , Kristin K. ; Wolter , Daniel J. ; Tenover , Fred C.

Journal of clinical microbiology JCM, 2007, Vol.45(6), pp.1981-1984 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0095-1137

Toàn văn sẵn có

3
Epidemiologic Distribution of the Arginine Catabolic Mobile Element among Selected Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus Isolates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiologic Distribution of the Arginine Catabolic Mobile Element among Selected Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus Isolates

Goering, R. V. ; Mcdougal, L. K. ; Fosheim, G. E. ; Bonnstetter, K. K. ; Wolter, D. J. ; Tenover, F. C.

Journal of Clinical Microbiology, 06/01/2007, Vol.45(6), pp.1981-1984 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0095-1137 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JCM.00273-07

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiologic distribution of the arginine catabolic mobile element among selected methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus isolates

Goering, Richard V ; Mcdougal, Linda K ; Fosheim, Greg E ; Bonnstetter, Kristin K ; Wolter, Daniel J ; Tenover, Fred C

Journal of clinical microbiology, June 2007, Vol.45(6), pp.1981-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 17409207 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...