skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New evidence for presence of tyrosinase in substantia nigra, forebrain and midbrain

Tief, K ; Schmidt, A ; Beermann, F

Brain research. Molecular brain research, January 1998, Vol.53(1-2), pp.307-10 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0169-328X ; PMID: 9473705 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
New evidence for presence of tyrosinase in substantia nigra, forebrain and midbrain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New evidence for presence of tyrosinase in substantia nigra, forebrain and midbrain

Tief, Kirsten ; Schmidt, Andrea ; Beermann, Friedrich

Molecular Brain Research, 1/1998, Vol.53(1-2), pp.307-310 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0169328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-328X(97)00301-X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New evidence for presence of tyrosinase in substantia nigra, forebrain and midbrain

Tief, Kirsten ; Schmidt, Andrea ; Beermann, Friedrich

Molecular Brain Research, 1998, Vol.53(1), pp.307-310 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0169-328X ; E-ISSN: 1872-6941 ; DOI: 10.1016/S0169-328X(97)00301-X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...