skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die oxidative Fällung von Thallium bei alkalischen pH-Werten zur Behandlung von bergbaubeeinflusstem Wasser ; La precipitación oxidative de talio a pH alcalina para el tratamiento de agua impactada por la minería ; 碱性pH值条件下铊氧化沉淀法处理采矿影响废水
The Oxidative Precipitation of Thallium at Alkaline pH for Treatment of Mining Influenced Water

Davies, Morgan ; Figueroa, Linda ; Wildeman, Thomas ; Bucknam, Charles

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(1), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0349-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
The Oxidative Precipitation of Thallium at Alkaline pH for Treatment of Mining Influenced Water
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Oxidative Precipitation of Thallium at Alkaline pH for Treatment of Mining Influenced Water

Davies, Morgan ; Figueroa, Linda ; Wildeman, Thomas ; Bucknam, Charles

Mine Water and the Environment, 3/2016, Vol.35(1), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10230-015-0349-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...