skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aberration-free three-dimensional multiphoton imaging of neuronal activity at kHz rates

Botcherby, Edward J ; Smith, Christopher W ; Kohl, Michael M ; Débarre, Delphine ; Booth, Martin J ; Juskaitis, Rimas ; Paulsen, Ole ; Wilson, Tony; Débarre, Delphine (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 21 February 2012, Vol.109(8), pp.2919-24 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1111662109

Toàn văn sẵn có

2
Aberration-free three-dimensional multiphoton imaging of neuronal activity at kHz rates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aberration-free three-dimensional multiphoton imaging of neuronal activity at kHz rates

Botcherby, E. J. ; Smith, C. W. ; Kohl, M. M. ; Debarre, D. ; Booth, M. J. ; Juskaitis, R. ; Paulsen, O. ; Wilson, T.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/21/2012, Vol.109(8), pp.2919-2924 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1111662109

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aberration-free three-dimensional multiphoton imaging of neuronal activity at kHz rates

Botcherby, Edward J ; Smith, Christopher W ; Kohl, Michael ; Débarre, Delphine ; Booth, Martin J ; Juskaitis, Rimas ; Paulsen, Ole ; Wilson, Tony; Lachapelle, Laure (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.109(8), pp.2919-2924 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1111662109

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aberration-free three-dimensional multiphoton imaging of neuronal activity at kHz rates

Botcherby, Edward J ; Smith, Christopher W ; Kohl, Michael M ; Débarre, Delphine ; Booth, Martin J ; Juškaitis, Rimas ; Paulsen, Ole ; Wilson, Tony

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 21 February 2012, Vol.109(8), pp.2919-24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22315405 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1111662109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...