skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Error estimates for Galerkin finite element methods for the Camassa–Holm equation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error estimates for Galerkin finite element methods for the Camassa–Holm equation

Antonopoulos, D. C. ; Dougalis, V. A. ; Mitsotakis, D. E.

Numerische Mathematik, 8/2019, Vol.142(4), pp.833-862 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0029-599X ; E-ISSN: 0945-3245 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00211-019-01045-7

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error estimates for Galerkin finite element methods for the Camassa--Holm equation.(Report)

Antonopoulos, D. C. ; Dougalis, V. A. ; Mitsotakis, D. E.

Numerische Mathematik, 2019, Vol.142(4), p.833(30) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0029-599X ; DOI: 10.1007/s00211-019-01045-7

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error estimates for Galerkin finite element methods for the Camassa–Holm equation

Antonopoulos, D. ; Dougalis, V. ; Mitsotakis, D.

Numerische Mathematik, 2019, Vol.142(4), pp.833-862 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0029-599X ; E-ISSN: 0945-3245 ; DOI: 10.1007/s00211-019-01045-7

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...