skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special solutions to a compact equation for deep-water gravity waves

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

Journal of Fluid Mechanics, 01 December 2012, Vol.712, pp.646-660 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0022-1120 ; E-ISSN: 1469-7645 ; DOI: 10.1017/jfm.2012.447

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special solutions to a compact equation for deep-water gravity waves

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys

Cornell University

Arxiv ID: 1204.2889

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special solutions to a compact equation for deep-water gravity waves

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 11, 2012 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1017/jfm.2012.447

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...