skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Lobbying in Antidumping Cases: Looking into the Continued Dumping and Subsidy Offset Act

Lee, Seung-Hyun ; Baik, Yoon-Suk

Journal of Business Ethics, 2010, Vol.96(3), pp.467-478 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-010-0478-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Lobbying in Antidumping Cases: Looking into the Continued Dumping and Subsidy Offset Act

Lee, Seung-Hyun ; Baik, Yoon-Suk

Journal of Business Ethics, 1 October 2010, Vol.96(3), pp.467-478 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Lobbying in Antidumping Cases: Looking into the Continued Dumping and Subsidy Offset Act

Lee, Seung-Hyun ; Baik, Yoon-Suk

Journal of Business Ethics, 1 October 2010, Vol.96(3), pp.467-478 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Lobbying in Antidumping Cases: Looking into the Continued Dumping and Subsidy Offset Act

Lee, Seung-Hyun ; Baik, Yoon-Suk

Journal of Business Ethics, 1 October 2010, Vol.96(3), pp.467-478 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Lobbying in Antidumping Cases: Looking into the Continued Dumping and Subsidy Offset Act

Lee, Seung-Hyun ; Baik, Yoon-Suk

Journal of Business Ethics, Oct 2010, Vol.96(3), pp.467-478 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-010-0478-1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate lobbying in antidumping cases looking into the continued dumping and subsidy offset act

Lee, Seung - Hyun; Baik, Yoon - Suk

Journal of business ethics : JOBE, 2010, Vol.96(3), pp. 467-478 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

7
Corporate Lobbying in Antidumping Cases: Looking into the Continued Dumping and Subsidy Offset Act
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Lobbying in Antidumping Cases: Looking into the Continued Dumping and Subsidy Offset Act

Lee, Seung-Hyun ; Baik, Yoon-Suk

Journal of Business Ethics, 10/2010, Vol.96(3), pp.467-478 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10551-010-0478-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...