skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ductility improvement methods for commercial AZ31B magnesium alloy in cold forging
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ductility improvement methods for commercial AZ31B magnesium alloy in cold forging

Matsumoto, Ryo

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 7/2010, Vol.20(7), pp.1275-1281 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10036326 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1003-6326(09)60290-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ductility improvement methods for commercial AZ31B magnesium alloy in cold forging

Matsumoto, Ryo

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1275-1281 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60290-9

Toàn văn sẵn có

3
Ductility improvement methods for commercial AZ31B magnesium alloy in cold forging - Ductility improvement methods for commercial AZ31B magnesium alloy in cold forging
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ductility improvement methods for commercial AZ31B magnesium alloy in cold forging - Ductility improvement methods for commercial AZ31B magnesium alloy in cold forging

Ryo ; MATSUMOTO

中国有色金属学报:英文版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1275-1281 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...