skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
DBL-1, a TGF- , is essential for Caenorhabditis elegans aversive olfactory learning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DBL-1, a TGF- , is essential for Caenorhabditis elegans aversive olfactory learning

Zhang, X. ; Zhang, Y.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/16/2012, Vol.109(42), pp.17081-17086 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1205982109

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DBL-1, a TGF-β, is essential for Caenorhabditis elegans aversive olfactory learning

Zhang , Xiaodong ; Zhang , Yun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(42), pp.17081-17086 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DBL-1, a TGF-β, is essential for Caenorhabditis elegans aversive olfactory learning

Zhang, Xiaodong ; Zhang, Yun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 October 2012, Vol.109(42), pp.17081-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23019581 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1205982109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...