skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weekly work engagement and flourishing: The role of hindrance and challenge job demands

Bakker, Arnold B. ; Sanz - Vergel, Ana Isabel

Journal of Vocational Behavior, Dec, 2013, Vol.83(3), p.397(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-8791

Truy cập trực tuyến

2
Weekly work engagement and flourishing: The role of hindrance and challenge job demands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weekly work engagement and flourishing: The role of hindrance and challenge job demands

Bakker, Arnold B. ; Sanz-Vergel, Ana Isabel

Journal of Vocational Behavior, 12/2013, Vol.83(3), pp.397-409 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00018791 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2013.06.008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weekly work engagement and flourishing: The role of hindrance and challenge job demands

Bakker, Arnold B ; Sanz-Vergel, Ana Isabel

Journal of Vocational Behavior, December 2013, Vol.83(3), pp.397-409 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2013.06.008

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weekly work engagement and flourishing: The role of hindrance and challenge job demands

Bakker, Arnold ; Sanz-Vergel, Ana

Journal of Vocational Behavior, Dec 2013, Vol.83(3), p.397 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00018791 ; E-ISSN: 10959084

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...