skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on Simulation for Mobile Ad-Hoc Communication for Disaster Scenarios

Rosas, Erika ; Hidalgo, Nicolás ; Gil-Costa, Veronica ; Bonacic, Carolina ; Marin, Mauricio ; Senger, Hermes ; Arantes, Luciana ; Marcondes, Cesar ; Marin, Olivier

Journal of Computer Science and Technology, 2016, Vol.31(2), pp.326-349 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-016-1630-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on Simulation for Mobile Ad-Hoc Communication for Disaster Scenarios

Rosas, Erika ; Hidalgo, Nicolás ; Gil-Costa, Veronica ; Bonacic, Carolina ; Marin, Mauricio ; Senger, Hermes ; Arantes, Luciana ; Marcondes, Cesar ; Marin, Olivier

Journal of Computer Science and Technology, Mar 2016, Vol.31(2), pp.326-349 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-016-1630-x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on Simulation for Mobile Ad-Hoc Communication for Disaster Scenarios

Rosas, Erika ; Hidalgo, Nicolas ; Gil-Costa, Veronica ; Bonacic, Carolina ; Marin, Mauricio ; Senger, Hermes ; Arantes, Luciana ; Marcondes, Cesar ; Marin, Olivier

Journal of Computer Science and Technology, 2016, Vol.31(2), p.326(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1000-9000 ; DOI: 10.1007/s11390-016-1630-x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on Simulation for Mobile Ad-Hoc Communication for Disaster Scenarios

Rosas, Erika ; Hidalgo, Nicolas ; Gil Costa, Veronica ; Marin, Mauricio ; Bonacic, Caroline ; Senger, Hermes ; Arantes, Luciana ; Marcondes, Cesar ; Marin, Olivier

Journal of Computer Science and Technology, 2016, Vol.31(2) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-016-1630-x

Toàn văn không sẵn có

5
Survey on Simulation for Mobile Ad-Hoc Communication for Disaster Scenarios
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on Simulation for Mobile Ad-Hoc Communication for Disaster Scenarios

Rosas, Erika ; Hidalgo, Nicolás ; Gil-Costa, Veronica ; Bonacic, Carolina ; Marin, Mauricio ; Senger, Hermes ; Arantes, Luciana ; Marcondes, Cesar ; Marin, Olivier

Journal of Computer Science and Technology, 3/2016, Vol.31(2), pp.326-349 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11390-016-1630-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...