skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic syndrome in Russian adults: associated factors and mortality from cardiovascular diseases and all causes

Grjibovski Andrej M ; Nilssen Odd ; Sidorenkov Oleg

BMC Public Health, 01 September 2010, Vol.10(1), p.582 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-582

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic syndrome in Russian adults: associated factors and mortality from cardiovascular diseases and all causes

Sidorenkov, Oleg ; Nilssen, Odd ; Grjibovski, Andrej

BMC Public Health, 2010, Vol.10, p.582 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-582

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic syndrome in Russian adults: associated factors and mortality from cardiovascular diseases and all causes

Sidorenkov, Oleg ; Nilssen, Odd ; Grjibovski, Andrej

BMC Public Health, 2010, Vol.10(1), p.582 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-582 ; PMID: 20920226

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic syndrome in Russian adults: associated factors and mortality from cardiovascular diseases and all causes

Sidorenkov, Oleg ; Nilssen, Odd ; Grjibovski, Andrej M

BMC Public Health, 2010, Vol.10, p.582-582 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-582 ; PMCID: 2955695 ; PMID: 20920226

Toàn văn sẵn có

5
Metabolic syndrome in Russian adults: associated factors and mortality from cardiovascular diseases and all causes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic syndrome in Russian adults: associated factors and mortality from cardiovascular diseases and all causes

Sidorenkov, Oleg ; Nilssen, Odd ; Grjibovski, Andrej M

BMC Public Health, 12/2010, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-10-582

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic syndrome in Russian adults: associated factors and mortality from cardiovascular diseases and all causes

Sidorenkov, Oleg ; Nilssen, Odd ; Grjibovski, Andrej M

BMC public health, 29 September 2010, Vol.10, pp.582 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 20920226 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-582

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic syndrome in Russian adults : associated factors and mortality from cardiovascular diseases and all causes

Sidorenkov, Oleg ; Nilssen, Odd-Ragnar ; Grjibovski, Andrej

BMC Public Health 2010, 10:582 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-582

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...