skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriotism and the impact on perceived threat and immigration attitudes

Willis-Esqueda, Cynthia ; Delgado, Rosa Hazel ; Pedroza, Karina

The Journal of Social Psychology, 02 January 2017, Vol.157(1), p.114-125 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0022-4545 ; E-ISSN: 1940-1183 ; DOI: 10.1080/00224545.2016.1184125

Toàn văn không sẵn có

2
Patriotism and the impact on perceived threat and immigration attitudes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriotism and the impact on perceived threat and immigration attitudes

Willis-Esqueda, Cynthia ; Delgado, Rosa Hazel ; Pedroza, Karina

The Journal of Social Psychology, 01/02/2017, Vol.157(1), pp.114-125 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0022-4545 ; E-ISSN: 1940-1183 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00224545.2016.1184125

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriotism and the impact on perceived threat and immigration attitudes

Willis-Esqueda, Cynthia ; Delgado, Rosa Hazel ; Pedroza, Karina

The Journal of Social Psychology, 2017, Vol.157(1), pp.114-125 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00224545 ; E-ISSN: 19401183 ; DOI: 10.1080/00224545.2016.1184125

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriotism and the impact on perceived threat and immigration attitudes

Willis-Esqueda, Cynthia ; Delgado, Rosa Hazel ; Pedroza, Karina

The Journal of social psychology, 2017, Vol.157(1), pp.114-125 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1940-1183 ; PMID: 27136269 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...