skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAVEFRONT TESTER: Un nuevo laboratorio virtual para el estudio de los sensores frente de onda.

Ferrando Martín, Vicente ; Remón, Laura ; Furlan, Walter Daniel ; Giménez, Fernando ; Monsoriu, J. A.

Modelling in Science Education and Learning, 2016, Vol.9(1), pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 1988-3145

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAVEFRONT TESTER: Un nuevo laboratorio virtual para el estudio de los sensores frente de onda

Vicente Ferrando Martín ; Laura Remón Martín ; Walter D. Furlan ; Fernando Giménez ; Juan A. Monsoriu

Modelling in Science Education and Learning, 01 January 2016, Vol.9(1), pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1988-3145 ; DOI: 10.4995/msel.2016.4553

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAVEFRONT TESTER: Un nuevo laboratorio virtual para el estudio de los sensores frente de onda. ; WAVEFRONT TESTER: A new virtual laboratory for wavefront sensors teaching

Ferrando Martín, Vicente ; Furlan, Walter Daniel ; Remón Martín, Laura ; Gimenez Palomares, Fernando ; Monsoriu Serra, Juan Antonio; Universitat Politècnica De València (Upv) ; Universitat De València (Uv)

Universitat Politècnica de València

ISSN: 1988-3145 ; DOI: 10.4995/msel.2016.4553

Toàn văn sẵn có

4
WAVEFRONT TESTER: Un nuevo laboratorio virtual para el estudio de los sensores frente de onda.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAVEFRONT TESTER: Un nuevo laboratorio virtual para el estudio de los sensores frente de onda.

Ferrando Martín, Vicente ; Remón Martín, Laura ; Furlan, Walter D. ; Giménez, Fernando ; Monsoriu, Juan A.

Modelling in Science Education and Learning, 01/27/2016, Vol.9(1), p.121 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1988-3145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4995/msel.2016.4553

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...