skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nephroblastoma overexpressed (NOV/CCN3) gene: a paired-domain-specific PAX3-FKHR transcription target that promotes survival and motility in alveolar rhabdomyosarcoma cells.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Zhang, Y. ; Wang, C.

Oncogene, August 11, 2011, Vol.30(32), p.3549(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-9232

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nephroblastoma overexpressed (NOV/CCN3) gene: a paired-domain-specific PAX3-FKHR transcription target that promotes survival and motility in alveolar rhabdomyosarcoma cells.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Zhang, Y. ; Wang, C.

Oncogene, August 11, 2011, Vol.30(32), p.3549(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-9232

Toàn văn sẵn có

3
Nephroblastoma overexpressed (NOV/CCN3) gene: a paired-domain-specific PAX3-FKHR transcription target that promotes survival and motility in alveolar rhabdomyosarcoma cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nephroblastoma overexpressed (NOV/CCN3) gene: a paired-domain-specific PAX3-FKHR transcription target that promotes survival and motility in alveolar rhabdomyosarcoma cells

Zhang, Y ; Wang, C

Oncogene, 8/2011, Vol.30(32), pp.3549-3562 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/onc.2011.69

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nephroblastoma overexpressed (NOV/CCN3) gene: a paired-domain-specific PAX3-FKHR transcription target that promotes survival and motility in alveolar rhabdomyosarcoma cells

Zhang, Y ; Wang, C

Oncogene, 11 August 2011, Vol.30(32), pp.3549-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1476-5594 ; PMID: 21423212 Version:1 ; DOI: 10.1038/onc.2011.69

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nephroblastoma overexpressed (NOV/CCN3) gene: a paired-domain-specific PAX3-FKHR transcription target that promotes survival and motility in alveolar rhabdomyosarcoma cells

Y Zhang ; C Wang

Oncogene, 2011, Vol.30(32), p.3549 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2011.69

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...