skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced role of transition metal ion catalysis during in-cloud oxidation of SO2

Harris, Eliza ; Sinha, Bärbel ; Van Pinxteren, Dominik ; Tilgner, Andreas ; Fomba, Khanneh Wadinga ; Schneider, Johannes ; Roth, Anja ; Gnauk, Thomas ; Fahlbusch, Benjamin ; Mertes, Stephan ; Lee, Taehyoung ; Collett, Jeffrey ; Foley, Stephen ; Borrmann, Stephan ; Hoppe, Peter ; Herrmann, Hartmut

Science (New York, N.Y.), 10 May 2013, Vol.340(6133), pp.727-30 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23661757 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1230911

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced role of transition metal ion catalysis during in-cloud oxidation of S[O.sub.2].(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Harris, Eliza ; Sinha, Barbel ; Van Pinxteren, Dominik ; Tilgner, Andreas ; Fomba, Khanneh Wadinga ; Schneider, Johannes ; Roth, Anja ; Gnauk, Thomas ; Fahlbusch, Benjamin ; Mertes, Stephan ; Lee, Taehyoung ; Collett, Jeffrey ; Foley, Stephen ; Borrmann, Stephan ; Hoppe, Peter ; Herrmann, Hartmut

Science, May 10, 2013, Vol.340(6133), p.727(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced role of transition metal ion catalysis during in-cloud oxidation of S[O.sub.2].(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Harris, Eliza ; Sinha, Barbel ; Van Pinxteren, Dominik ; Tilgner, Andreas ; Fomba, Khanneh Wadinga ; Schneider, Johannes ; Roth, Anja ; Gnauk, Thomas ; Fahlbusch, Benjamin ; Mertes, Stephan ; Lee, Taehyoung ; Collett, Jeffrey ; Foley, Stephen ; Borrmann, Stephan ; Hoppe, Peter ; Herrmann, Hartmut

Science, May 10, 2013, Vol.340(6133), p.727(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Enhanced Role of Transition Metal Ion Catalysis During In-Cloud Oxidation of SO2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced Role of Transition Metal Ion Catalysis During In-Cloud Oxidation of SO2

Harris, E. ; Sinha, B. ; van Pinxteren, D. ; Tilgner, A. ; Fomba, K. W. ; Schneider, J. ; Roth, A. ; Gnauk, T. ; Fahlbusch, B. ; Mertes, S. ; Lee, T. ; Collett, J. ; Foley, S. ; Borrmann, S. ; Hoppe, P. ; Herrmann, H.

Science, 05/10/2013, Vol.340(6133), pp.727-730 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1230911

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...