skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hernia de Amyand: presentacion de un caso

Molina-Marin, David Juan ; Jaramillo-Rojas, Erika Tatiana ; Vergara-Osorio, Giovanny ; Marin-Marmolejo, Juan Carlos

Iatreia, 2017, Vol.30(4), p.443(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0121-0793 ; DOI: 10.17533/udea.iatreia.v30n4a08

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amyand hernia. Case report

Molina-Marín, Juan David ; Jaramillo-Rojas, Erika Tatiana ; Vergara-Osorio, Giovanny ; Marín-Marmolejo, Juan Carlo

Iatreia, 01 October 2017, Vol.30(4), pp.443-447 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0121-0793 ; E-ISSN: 2011-7965 ; DOI: 10.17533/udea.iatreia.v30n4a08

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...