skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Synthesis of Ion‐pair Lanthanide Borohydrides and their High Activity for Polymerization of L ‐Lactide and ϵ‐Caprolactone

Li, Wenbo ; Xue, Mingqiang ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming ; Shen, Qi

Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, June 2014, Vol.640(7), pp.1455-1461 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0044-2313 ; E-ISSN: 1521-3749 ; DOI: 10.1002/zaac.201300380

Toàn văn không sẵn có

2
Direct Synthesis of Ion-pair Lanthanide Borohydrides and their High Activity for Polymerization of L -Lactide and ϵ-Caprolactone: Ion-pair Lanthanide Borohydrides and their High Activity for Polymerization of-Lactide and ϵ-Caprolactone
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Synthesis of Ion-pair Lanthanide Borohydrides and their High Activity for Polymerization of L -Lactide and ϵ-Caprolactone: Ion-pair Lanthanide Borohydrides and their High Activity for Polymerization of-Lactide and ϵ-Caprolactone

Li, Wenbo ; Xue, Mingqiang ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming ; Shen, Qi

Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 06/2014, Vol.640(7), pp.1455-1461 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/zaac.201300380

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...