skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considering Friends Within the Context of Peers in School for the Development of Ethnic/Racial Identity

Douglass, Sara ; Mirpuri, Sheena ; Yip, Tiffany

Journal of Youth and Adolescence, Feb 2017, Vol.46(2), pp.300-316 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0532-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considering Friends Within the Context of Peers in School for the Development of Ethnic/Racial Identity

Douglass, Sara ; Mirpuri, Sheena ; Yip, Tiffany

Journal of Youth and Adolescence, 2017, Vol.46(2), pp.300-316 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0532-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considering Friends Within the Context of Peers in School for the Development of Ethnic/Racial Identity.(Report)(Author abstract)

Douglass, Sara ; Mirpuri, Sheena ; Yip, Tiffany

Journal of Youth and Adolescence, Feb, 2017, Vol.46(2), p.300(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2891 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0532-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considering Friends Within the Context of Peers in School for the Development of Ethnic/Racial Identity.(Report)(Author abstract)

Douglass, Sara ; Mirpuri, Sheena ; Yip, Tiffany

Journal of Youth and Adolescence, 2017, Vol.46(2), p.300(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2891 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0532-0

Toàn văn sẵn có

5
Considering Friends Within the Context of Peers in School for the Development of Ethnic/Racial Identity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considering Friends Within the Context of Peers in School for the Development of Ethnic/Racial Identity

Douglass, Sara ; Mirpuri, Sheena ; Yip, Tiffany

Journal of Youth and Adolescence, 7/27/2016 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10964-016-0532-0

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considering Friends Within the Context of Peers in School for the Development of Ethnic/Racial Identity

Douglass, Sara ; Mirpuri, Sheena ; Yip, Tiffany

Journal of youth and adolescence, February 2017, Vol.46(2), pp.300-316 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-6601 ; PMID: 27464751 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0532-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...