skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Causality between economic growth, carbon dioxide emissions, oil and coal consumption: empirical evidence from India

Ritu Rani; Naresh Kumar

Int. J. of Global Energy Issues, 2018, Vol 41 Issue 5/6, pp 308 - 322 [Tạp chí có phản biện]

Inderscience Journals

ISSN: 0954-7118 ; E-ISSN: 1741-5128 ; DOI: 10.1504/IJGEI.2018.097195

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Causality between economic growth, carbon dioxide emissions, oil and coal consumption: empirical evidence from India

Rani, Ritu ; Kumar, Naresh

International Journal of Global Energy Issues, 2018, p.308 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09547118 ; E-ISSN: 17415128 ; DOI: 10.1504/IJGEI.2018.097195

Toàn văn không sẵn có

3
Causality between economic growth, carbon dioxide emissions, oil and coal consumption: empirical evidence from India
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Causality between economic growth, carbon dioxide emissions, oil and coal consumption: empirical evidence from India

Rani, Ritu ; Kumar, Naresh

International Journal of Global Energy Issues, 2018, Vol.41(5/6), p.308 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0954-7118 ; E-ISSN: 1741-5128 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJGEI.2018.097195

Toàn văn không sẵn có

4
Causality between economic growth, carbon dioxide emissions, oil and coal consumption: empirical evidence from India
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Causality between economic growth, carbon dioxide emissions, oil and coal consumption: empirical evidence from India

Rani, Ritu ; Kumar, Naresh

International Journal of Global Energy Issues, 2018, Vol.41(5/6), p.308 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0954-7118 ; E-ISSN: 1741-5128 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJGEI.2018.10018243

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...