skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Understanding European Union Science Diplomacy: Understanding EU Science Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding European Union Science Diplomacy: Understanding EU Science Diplomacy

López de San Román, Alea ; Schunz, Simon

JCMS: Journal of Common Market Studies, 08/07/2017 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jcms.12582

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding European Union Science Diplomacy.(Report)

Lopez de San Roman, Alea ; Schunz, Simon

Journal of Common Market Studies, 2018, Vol.56(2), p.247(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9886 ; DOI: 10.1111/jcms.12582

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding European Union Science Diplomacy.(Report)

Lopez de San Roman, Alea ; Schunz, Simon

Journal of Common Market Studies, 2018, Vol.56(2), p.247(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9886 ; DOI: 10.1111/jcms.12582

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding European Union Science Diplomacy

Lopez de San Roman, Alea ; Schunz, Simon

Journal of Common Market Studies, Mar 2018, Vol.56(2), pp.247-266 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219886 ; DOI: 10.1111/jcms.12582

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding European Union Science Diplomacy

López De San Román, Alea ; Schunz, Simon

JCMS: Journal of Common Market Studies, March 2018, Vol.56(2), pp.247-266 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12582

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...