skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending enterprise architecture modeling languages for domain specificity and collaboration: application to telecommunication service design

Chiprianov, Vanea ; Kermarrec, Yvon ; Rouvrais, Siegfried ; Simonin, Jacques

Software & Systems Modeling, 2014, Vol.13(3), pp.963-974 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-012-0298-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending enterprise architecture modeling languages for domain specificity and collaboration: application to telecommunication service design.(Report)

Chiprianov, Vanea ; Kermarrec, Yvon ; Rouvrais, Siegfried ; Simonin, Jacques

Software and Systems Modeling, July, 2014, Vol.13(3), p.963(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

3
Extending enterprise architecture modeling languages for domain specificity and collaboration: application to telecommunication service design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending enterprise architecture modeling languages for domain specificity and collaboration: application to telecommunication service design

Chiprianov, Vanea ; Kermarrec, Yvon ; Rouvrais, Siegfried ; Simonin, Jacques

Software & Systems Modeling, 7/2014, Vol.13(3), pp.963-974 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-012-0298-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...