skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Connection: Imperial Histories of the United States in the World

Kramer, Paul A.

The American Historical Review, 1 December 2011, Vol.116(5), pp.1348-1391 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and connection: imperial histories of the United States in the world.(Essay)

Kramer, Paul A.

American Historical Review, Dec, 2011, Vol.116(5), p.1348-1391 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Connection: Imperial Histories of the United States in the World

Kramer, Paul

The American Historical Review, Dec 2011, Vol.116(5), p.1348 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

4
Power and Connection: Imperial Histories of the United States in the World
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Connection: Imperial Histories of the United States in the World

Paul A. Kramer

The American Historical Review, 1 December 2011, Vol.116(5), pp.1348-1391 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Connection: Imperial Histories of the United States in the World

Kramer, Paul A

The American Historical Review, 2011, Vol. 116(5), pp.1348-1391 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.116.5.1348

Toàn văn sẵn có

6
Power and Connection: Imperial Histories of the United States in the World
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Connection: Imperial Histories of the United States in the World

Kramer, Paul a.

The American Historical Review, 12/2011, Vol.116(5), pp.1348-1391 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/ahr.116.5.1348

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...