skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating genomes.(Author abstract)(Report)

Zerbino, D. R. ; Paten, B. ; Haussler, D.

Science, April 13, 2012, Vol.336(6078), p.179(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating genomes.(Author abstract)(Report)

Zerbino, D. R. ; Paten, B. ; Haussler, D.

Science, April 13, 2012, Vol.336(6078), p.179(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Integrating Genomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Genomes

Zerbino, D. R. ; Paten, B. ; Haussler, D.

Science, 04/13/2012, Vol.336(6078), pp.179-182 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1216830

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Genomes

Zerbino, D. R. ; Paten, B. ; Haussler, D.

Science, 13 April 2012, Vol.336(6078), pp.179-182 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating genomes

Zerbino, D R ; Paten, B ; Haussler, D

Science (New York, N.Y.), 13 April 2012, Vol.336(6078), pp.179-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22499938 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1216830

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...