skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-tracking based adaptive user interface: implicit human-computer interaction for preference indication.(Report)

Cheng, Shiwei ; Liu, Ying

Journal on Multimodal User Interfaces, March, 2012, Vol.5(1-2), p.77(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1783-7677

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-tracking based adaptive user interface: implicit human-computer interaction for preference indication

Cheng, Shiwei ; Liu, Ying

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol.5(1), pp.77-84 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0064-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...