skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M317 THE PREGNANCY OUTCOME AFTER FERTILITY-SPARING THERAPY IN NON-BENIGN OVARIAN TUMOR PATIENTS

Wang, Y.

International Journal of Gynecology and Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S633-S634 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0020-7292 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)61508-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M317 THE PREGNANCY OUTCOME AFTER FERTILITY‐SPARING THERAPY IN NON‐BENIGN OVARIAN TUMOR PATIENTS

Wang, Y.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S633-S634 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)61508-2

Toàn văn sẵn có

3
M317 THE PREGNANCY OUTCOME AFTER FERTILITY-SPARING THERAPY IN NON-BENIGN OVARIAN TUMOR PATIENTS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M317 THE PREGNANCY OUTCOME AFTER FERTILITY-SPARING THERAPY IN NON-BENIGN OVARIAN TUMOR PATIENTS

Wang, Y.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, 10/2012, Vol.119, supplement S3, pp.S633-S634 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7292(12)61508-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...