skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-cultural evidence for multimodal motherese: Asian Indian mothers' adaptive use of synchronous words and gestures

Gogate, Lakshmi ; Maganti, Madhavilatha ; Bahrick, Lorraine E

Journal of experimental child psychology, January 2015, Vol.129, pp.110-26 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 25285369 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2014.09.002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-cultural evidence for multimodal motherese: Asian Indian mothers' adaptive use of synchronous words and gestures

Gogate, Lakshmi ; Maganti, Madhavilatha ; Bahrick, Lorraine E.

Journal of Experimental Child Psychology, Jan, 2015, Vol.129, p.110(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0965

Toàn văn sẵn có

3
Cross-cultural evidence for multimodal motherese: Asian Indian mothers’ adaptive use of synchronous words and gestures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-cultural evidence for multimodal motherese: Asian Indian mothers’ adaptive use of synchronous words and gestures

Gogate, Lakshmi ; Maganti, Madhavilatha ; Bahrick, Lorraine E.

Journal of Experimental Child Psychology, 01/2015, Vol.129, C, pp.110-126 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00220965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2014.09.002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-cultural evidence for multimodal motherese: Asian Indian mothers’ adaptive use of synchronous words and gestures

Gogate, Lakshmi ; Maganti, Madhavilatha ; Bahrick, Lorraine E

Journal of Experimental Child Psychology, January 2015, Vol.129, pp.110-126 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2014.09.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...