skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of African American Parents' Racial Discrimination Experiences and Perceived Neighborhood Cohesion on their Racial Socialization Practices

Saleem, Farzana ; English, Devin ; Busby, Danielle ; Lambert, Sharon ; Harrison, Aubrey ; Stock, Michelle ; Gibbons, Frederick

Journal of Youth and Adolescence, Jul 2016, Vol.45(7), pp.1338-1349 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0499-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of African American Parents' Racial Discrimination Experiences and Perceived Neighborhood Cohesion on their Racial Socialization Practices.(Report)

Saleem, Farzana T. ; English, Devin ; Busby, Danielle R. ; Lambert, Sharon F. ; Harrison, Aubrey ; Stock, Michelle L. ; Gibbons, Frederick X.

Journal of Youth and Adolescence, July, 2016, Vol.45(7), p.1338(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2891 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0499-x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of African American Parents' Racial Discrimination Experiences and Perceived Neighborhood Cohesion on their Racial Socialization Practices.(Report)

Saleem, Farzana T. ; English, Devin ; Busby, Danielle R. ; Lambert, Sharon F. ; Harrison, Aubrey ; Stock, Michelle L. ; Gibbons, Frederick X.

Journal of Youth and Adolescence, 2016, Vol.45(7), p.1338(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2891 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0499-x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of African American Parents’ Racial Discrimination Experiences and Perceived Neighborhood Cohesion on their Racial Socialization Practices

Saleem, Farzana ; English, Devin ; Busby, Danielle ; Lambert, Sharon ; Harrison, Aubrey ; Stock, Michelle ; Gibbons, Frederick

Journal of Youth and Adolescence, 2016, Vol.45(7), pp.1338-1349 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0499-x

Toàn văn sẵn có

5
The Impact of African American Parents’ Racial Discrimination Experiences and Perceived Neighborhood Cohesion on their Racial Socialization Practices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of African American Parents’ Racial Discrimination Experiences and Perceived Neighborhood Cohesion on their Racial Socialization Practices

Saleem, Farzana T. ; English, Devin ; Busby, Danielle R. ; Lambert, Sharon F. ; Harrison, Aubrey ; Stock, Michelle L. ; Gibbons, Frederick X.

Journal of Youth and Adolescence, 5/17/2016 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10964-016-0499-x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of African American Parents' Racial Discrimination Experiences and Perceived Neighborhood Cohesion on their Racial Socialization Practices

Saleem, Farzana T ; English, Devin ; Busby, Danielle R ; Lambert, Sharon F ; Harrison, Aubrey ; Stock, Michelle L ; Gibbons, Frederick X

Journal of youth and adolescence, July 2016, Vol.45(7), pp.1338-49 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-6601 ; PMID: 27189721 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0499-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...