skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loneliness and Ethnic Composition of the School Class: A Nationally Random Sample of Adolescents

Madsen, Katrine ; Damsgaard, Mogens ; Rubin, Mark ; Jervelund, Signe ; Lasgaard, Mathias ; Walsh, Sophie ; Stevens, Gonneke ; Holstein, Bjørn

Journal of Youth and Adolescence, Jul 2016, Vol.45(7), pp.1350-1365 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0432-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loneliness and Ethnic Composition of the School Class: A Nationally Random Sample of Adolescents.(Report)

Madsen, Katrine Rich ; Damsgaard, Mogens Trab ; Rubin, Mark ; Jervelund, Signe Smith ; Lasgaard, Mathias ; Walsh, Sophie ; Stevens, Gonneke G. W. J. M. ; Holstein, Bjorn E.

Journal of Youth and Adolescence, July, 2016, Vol.45(7), p.1350(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2891 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0432-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loneliness and Ethnic Composition of the School Class: A Nationally Random Sample of Adolescents.(Report)

Madsen, Katrine Rich ; Damsgaard, Mogens Trab ; Rubin, Mark ; Jervelund, Signe Smith ; Lasgaard, Mathias ; Walsh, Sophie ; Stevens, Gonneke G.W.J.M. ; Holstein, Bjorn E.

Journal of Youth and Adolescence, 2016, Vol.45(7), p.1350(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2891 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0432-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loneliness and Ethnic Composition of the School Class: A Nationally Random Sample of Adolescents

Madsen, Katrine ; Damsgaard, Mogens ; Rubin, Mark ; Jervelund, Signe ; Lasgaard, Mathias ; Walsh, Sophie ; Stevens, Gonneke ; Holstein, Bjørn

Journal of Youth and Adolescence, 2016, Vol.45(7), pp.1350-1365 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0432-3

Toàn văn sẵn có

5
Loneliness and Ethnic Composition of the School Class: A Nationally Random Sample of Adolescents
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loneliness and Ethnic Composition of the School Class: A Nationally Random Sample of Adolescents

Madsen, Katrine Rich ; Damsgaard, Mogens Trab ; Rubin, Mark ; Jervelund, Signe Smith ; Lasgaard, Mathias ; Walsh, Sophie ; Stevens, Gonneke G.W.J.M. ; Holstein, Bjørn E.

Journal of Youth and Adolescence, 7/2016, Vol.45(7), pp.1350-1365 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10964-016-0432-3

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loneliness and Ethnic Composition of the School Class: A Nationally Random Sample of Adolescents

Madsen, Katrine Rich ; Damsgaard, Mogens Trab ; Rubin, Mark ; Jervelund, Signe Smith ; Lasgaard, Mathias ; Walsh, Sophie ; Stevens, Gonneke G W J M ; Holstein, Bjørn E

Journal of youth and adolescence, July 2016, Vol.45(7), pp.1350-65 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-6601 ; PMID: 26861709 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0432-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...