skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discerning nonrigid 3D shapes from motion cues Anshul Jain, Qasim Zaidi.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)(Report)

Jain, Anshul ; Zaidi, Qasim

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 25, 2011, Vol.108(4), p.1663(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discerning nonrigid 3D shapes from motion cues

Jain, Anshul ; Zaidi, Qasim ; Albright, Thomas D.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 25 January 2011, Vol.108(4), pp.1663-1668 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discerning nonrigid 3D shapes from motion cues

Jain , Anshul ; Zaidi , Qasim

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(4), pp.1663-1668 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discerning nonrigid 3D shapes from motion cues

Jain, Anshul ; Zaidi, Qasim ; Albright, Thomas D.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 25 January 2011, Vol.108(4), pp.1663-1668 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Discerning nonrigid 3D shapes from motion cues
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discerning nonrigid 3D shapes from motion cues

Jain, A. ; Zaidi, Q.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/25/2011, Vol.108(4), pp.1663-1668 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1016211108

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discerning nonrigid 3D shapes from motion cues

Jain, Anshul ; Zaidi, Qasim

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 25 January 2011, Vol.108(4), pp.1663-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21205884 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1016211108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...