skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes over time in the effect of marital status on cancer survival

Syse Astri ; Kravdal Håkon

BMC Public Health, 01 October 2011, Vol.11(1), p.804 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-804

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes over time in the effect of marital status on cancer survival

Kravdal, Håkon ; Syse, Astri

BMC Public Health, 2011, Vol.11(1), p.804 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-804 ; PMID: 21999466

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes over time in the effect of marital status on cancer survival

Kravdal, Håkon ; Syse, Astri

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.804-804 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-804 ; PMCID: 3206482 ; PMID: 21999466

Toàn văn sẵn có

4
Changes over time in the effect of marital status on cancer survival
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes over time in the effect of marital status on cancer survival

Kravdal, Håkon ; Syse, Astri

BMC Public Health, 2011, Vol.11(1), p.804 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-11-804

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes over time in the effect of marital status on cancer survival

Kravdal, Håkon ; Syse, Astri

BMC public health, 14 October 2011, Vol.11, pp.804 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 21999466 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-804

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes over time in the effect of marital status on cancer survival

Kravdal, Håkon ; Syse, Astri

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.804 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-804

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes over time in the effect of marital status on cancer survival

Kravdal, Håkon ; Syse, Astri

BMC Public Health. 2011 Oct 14;11(1):804 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1471-2458-11-804

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...