skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Social Robotics: 6th International Conference, ICSR 2014, Sydney, NSW, Australia, October 27-29, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Robotics: 6th International Conference, ICSR 2014, Sydney, NSW, Australia, October 27-29, 2014. Proceedings

Beetz, Michael ; Johnston, Benjamin ; Williams, Mary-Anne

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-11972-4 ; E-ISBN: 978-3-319-11973-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-11973-1

Toàn văn sẵn có

2
Social Robotics: 6th International Conference, ICSR 2014, Sydney, NSW, Australia, October 27-29, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Robotics: 6th International Conference, ICSR 2014, Sydney, NSW, Australia, October 27-29, 2014. Proceedings

Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Beetz, Michael (Editor) ; Johnston, Benjamin (Editor) ; Williams, Mary-Anne (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

SpringerLink Books

ISBN: 9783319119724 ; ISBN: 3319119729 ; E-ISBN: 9783319119731 ; E-ISBN: 3319119737 ; DOI: 10.1007/978-3-319-11973-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...