skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychrophilic yeasts from worldwide glacial habitats: diversity, adaptation strategies and biotechnological potential.(Report)

FEMS Microbiology Ecology, Nov, 2012, Vol.82(2), p.217(25) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychrophilic yeasts from worldwide glacial habitats: diversity, adaptation strategies and biotechnological potential.(Report)

FEMS Microbiology Ecology, Nov, 2012, Vol.82(2), p.217(25) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychrophilic yeasts from worldwide glacial habitats: diversity, adaptation strategies and biotechnological potential

Buzzini, Pietro ; Branda, Eva ; Goretti, Marta ; Turchetti, Benedetta

FEMS Microbiology Ecology, November 2012, Vol.82(2), pp.217-241 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01348.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychrophilic yeasts from worldwide glacial habitats: diversity, adaptation strategies and biotechnological potential

Buzzini, Pietro ; Branda, Eva ; Goretti, Marta ; Turchetti, Benedetta

FEMS Microbiology Ecology, 2012, Vol. 82(2), pp.217-241 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01348.x

Toàn văn sẵn có

5
Psychrophilic yeasts from worldwide glacial habitats: diversity, adaptation strategies and biotechnological potential
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychrophilic yeasts from worldwide glacial habitats: diversity, adaptation strategies and biotechnological potential

Buzzini, Pietro ; Branda, Eva ; Goretti, Marta ; Turchetti, Benedetta

FEMS Microbiology Ecology, 11/2012, Vol.82(2), pp.217-241 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6941.2012.01348.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychrophilic yeasts from worldwide glacial habitats: diversity, adaptation strategies and biotechnological potential

Buzzini, Pietro ; Branda, Eva ; Goretti, Marta ; Turchetti, Benedetta

FEMS microbiology ecology, November 2012, Vol.82(2), pp.217-41 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-6941 ; PMID: 22385361 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01348.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...