skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogenomic Analyses Elucidate the Evolutionary Relationships of Bats

Tsagkogeorga, Georgia ; Parker, Joe ; Stupka, Elia ; Cotton, James A. ; Rossiter, Stephen J.

Current Biology, Nov 18, 2013, Vol.23(22), p.2262(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-9822

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogenomic Analyses Elucidate the Evolutionary Relationships of Bats

Tsagkogeorga , Georgia ; Parker , Joe ; Stupka , Elia ; Cotton , James a. ; Rossiter , Stephen j.

Current biology, 2013, Vol.23(22), pp.2262-2267 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0960-9822

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogenomic Analyses Elucidate the Evolutionary Relationships of Bats

Tsagkogeorga, Georgia ; Parker, Joe ; Stupka, Elia ; Cotton, James A. ; Rossiter, Stephen J.

Current Biology, Nov 18, 2013, Vol.23(22), p.2262 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-9822 ; DOI: 10.1016/j.cub.2013.09.014

Toàn văn sẵn có

4
Phylogenomic Analyses Elucidate the Evolutionary Relationships of Bats
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogenomic Analyses Elucidate the Evolutionary Relationships of Bats

Tsagkogeorga, Georgia ; Parker, Joe ; Stupka, Elia ; Cotton, James a. ; Rossiter, Stephen j.

Current Biology, 11/2013, Vol.23(22), pp.2262-2267 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09609822 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2013.09.014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogenomic Analyses Elucidate the Evolutionary Relationships of Bats

Tsagkogeorga, Georgia ; Parker, Joe ; Stupka, Elia ; Cotton, James a ; Rossiter, Stephen j

Current Biology, 18 November 2013, Vol.23(22), pp.2262-2267 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2013.09.014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogenomic analyses elucidate the evolutionary relationships of bats

Tsagkogeorga, Georgia ; Parker, Joe ; Stupka, Elia ; Cotton, James A ; Rossiter, Stephen J

Current biology : CB, 18 November 2013, Vol.23(22), pp.2262-2267 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-0445 ; PMID: 24184098 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cub.2013.09.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...